Všeobecné obchodní podmínky

Plastovelahveshop.cz

1.1 „Plasticflessenshop.nl“ je obchodní název společnosti Plasticflessen.nl B.V. se sídlem v Zuidbroeku, která je zapsána u Obchodní komory pod číslem 32108423. Plasticflessenshop.nl se dále označuje jen jako „společnost PFS“.

1.2 Tyto podmínky se vztahují na všechny nabídky, dodávky nebo služby ze strany společnosti PFS nebo na všechny smlouvy uzavřené se společností PFS. Odchylné podmínky se použijí pouze tehdy, pokud byly se společností PFS předem výslovně písemně dohodnuty. Klient se s těmito podmínkami společnosti PFS před dokončením objednávky seznámil a souhlasí s nimi.

2. Není-li výslovně písemně dohodnuto jinak, společnost PFS nepřijímá všeobecné obchodní podmínky žádné jiné strany/klienta. V případě, že druhá strana odkazuje na své vlastní obchodní podmínky a prohlašuje tyto obchodní podmínky za použitelné, strany přijetím obchodních podmínek společnosti PFS souhlasí s tím, že společnost PFS není vázána obchodními podmínkami druhé strany.

3.1 Všechny ceny, brožury a další informace o nabídkách byly sestaveny s maximální pečlivostí. Pokud se ukáže, že poskytnuté informace obsahují chyby, má společnost PFS právo tyto chyby opravit, aniž by v této souvislosti nesla odpovědnost za škodu. Použití výše uvedených informací ze strany klienta jinak než v rámci příslušné smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu společnosti PFS.

3.2 Společnost PFS předpokládá, že informace a specifikace, které jí byly poskytnuty klientem / druhou stranou, jsou správné. Společnost PFS není povinna tyto informace dále přezkoumávat.

4.1 Smlouva se společností PFS je platná až po písemném potvrzení objednávky ze strany společnosti PFS.


Objednávky:

5.1 Minimální velikost objednávky je 1 kus na kompletní balení. Objednávka 1 kusu bude považována za objednávku vzorku. Na jedno konkrétní balení lze při objednávce vzorku vyžádat jeden slevový kupón.

5.2 K získání platného slevového kupónu je třeba nejprve za úplatu zadat a doručit vzorovou objednávku. Při objednání tohoto produktu v počtu alespoň 25 kusů dojde k započtení ceny objednávky vzorku.

5.3 Dodání veškerého zboží se uskutečňuje na uvedenou dodací adresu v Nizozemsku, s výjimkou konkrétních nizozemských obcí (ostrovy ABC), Rakouska, České republiky, Španělska, Estonska, Finska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Norska, Polska, Portugalska, Švédska, Belgie, Německa, Francie, Irska, Lucemburska, Dánska a Velké Británie. Vyzvednutí zboží ve společnosti PFS není možné.

5.4 Zásilka bude v zásadě odeslána zásilkovou společností (UPS), pokud vzhledem k rozsahu objednávky (na paletu) nebo vzdálenosti od doručovací adresy nebude nutná spolupráce s přepravcem nebo jiná forma přepravy (loď, letadlo atd.). V těchto případech bude společnost PFS koordinovat dodávku se zákazníkem.

5.5 Zásilky jsou v zásadě odesílány přibližně do 2 až 4 pracovních dnů po písemném potvrzení společností PFS a úhradě ze strany zákazníka. Dodací lhůta však může být v závislosti na typu objednávky a produktu delší (například z technických důvodů nebo v případě, že určité produkty nejsou skladem). Společnost PFS na požádání sdělí stav objednávky. Uvedené dodací lhůty se nikdy nepovažují za konečné termíny. Pokud doba dodání přesáhne 30 dní, má zákazník právo objednávku zrušit.

5.6 Náklady na přepravu nebo dopravu hradí zákazník. Cena nákladů na dopravu se zobrazí v nákupním košíku.

5.7 Odchylky v dodaných počtech jsou povoleny maximálně do výše 3 %. Klient je povinen si zakoupit nadbytečné množství nebo se spokojit s menším množstvím.

6.1 Zákazník je povinen zkontrolovat dodané zboží, zda nemá vady, nedostatky nebo poškození, a to ihned po doručení. Případné reklamace je třeba písemně nahlásit společnosti PFS do dvou (2) týdnů po doručení. Na stížnosti, které nebudou včas nahlášeny, nebude brán zřetel. Přednostně bychom rádi obdrželi jeden nebo více příkladů vadných balení.

6.2 Pokud bude reklamace oprávněná, společnost PFS převezme dotčené zboží v původním balení zpět a zajistí jeho rychlé opětovné doručení, případně započte cenu dodávky.

Odkladná lhůta / zrušení:

7.1 Objednávku lze zrušit až do okamžiku odeslání nebo přepravy.

7.2 Zákazník, který je spotřebitelem, může bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od obdržení objednávky dodané zboží vrátit a odstoupit od smlouvy (zrušit ji). Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na spotřebitelský nákup, který zahrnuje následující dodávky: produkty vyrobené podle specifikací spotřebitele, které nejsou prefabrikované a které jsou vyrobeny na základě individuálního výběru nebo rozhodnutí spotřebitele, nebo které jsou jednoznačně určeny pro konkrétní osobu. Produkty, které není možné vrátit z hygienických nebo zdravotních důvodů a u kterých byla po dodání porušena pečeť. Produkty, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neodlučně smíšeny s jinými věcmi. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout z webových stránek společnosti PFS. Formulář se předkládá také při potvrzení smlouvy se společností PFS. V takovém případě přímé náklady na vrácení zásilky hradí zákazník. Zákazník musí zásilku vrátit do 14 dnů od zrušení smlouvy. Společnost PFS vrátí uhrazené částky po obdržení vráceného zboží (po odečtení výše uvedených nákladů na přepravu) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy za předpokladu, že obdrží vrácenou zásilku nebo zákazník prokáže, že zásilku odeslal.

7.3 Mimo ujednání v článku 7.2 je společnost PFS ochotna vyměnit již dodané (neporušené) zboží, a to po dohodě a výhradně na základě rozhodnutí a souhlasu společnosti PFS, počínaje 15. dnem až do 30. dne po obdržení dodávky, za jiné zboží, nebo toto zboží započíst, pokud pro něj zákazník již nemá žádné využití. Náklady na přeposlání nebo přepravu budou následně účtovány klientovi. Zboží musí být vráceno v dobrém stavu a v původním obalu.

Platba, (inkasní) náklady a úroky:

8.1 Objednávky se hradí předem, přijímáme platby Visa, Mastercard, AmericanExpress, Maestro, iDeal, Sofortbanking, Bancontact, Giropay, PayPal, Klarna, Apple Pay nebo bankovní převod. Objednávky se odesílají až po provedení platby a jejím přijetí společností PFS.

8.2 Není-li platba provedena předem, musí být faktura bez slevy nebo započtení uhrazena do 8 (osmi) dnů ode dne vystavení faktury, není-li výslovně písemně dohodnuto jinak.

8.3 Pokud zákazník, který je osobou podnikající, neprovede platbu do 8 (osmi) dnů ode dne vystavení faktury, je v zákonném prodlení, aniž by bylo nutné dále na prodlení upozorňovat, a je povinen uhradit zákonný komerční úrok z dlužné částky od 9. dne po datu vystavení faktury dle článku 6:119a nizozemského občanského zákoníku. Pokud zákazník, který je spotřebitelem, neprovede (včasnou) úhradu faktury, společnost PFS mu zašle upomínku/upozornění na prodlení a poskytne mu 14denní lhůtu k úhradě dlužné částky s upozorněním, že se poté stávají splatnými náklady na vymáhání. V takovém případě zákazník dluží společnosti PFS také zákonný úrok z dlužné částky dle článku 6:119 nizozemského občanského zákoníku, a to od 15. dne po datu vystavení faktury.

8.4 Mimosoudní náklady spojené s vymáháním (částečně) neuhrazené faktury nese zákazník. Tato částka činí 10 % z jistiny, minimálně však 40 EUR (čtyřicet eur), pokud zákon nestanoví nižší procento/částku; v takovém případě se tyto náklady vypočítají v souladu se zákonem.

9. Všechny uvedené ceny jsou v EUR včetně DPH a bez všech ostatních státních odvodů. Společnost PFS předem jasně stanoví cenu objednávky, a to ještě předtím, než zákazník vystaví konečnou objednávku. Společnost PFS má právo přenést na zákazníka případné zvýšení ceny, pokud k němu dojde během 3 měsíců po potvrzení vystavené objednávky. Zvýšení cen může být důsledkem například zvýšení cen surovin, výrobních nákladů, nákladů na dopravu, poplatků a podobně.

Obaly:

10.1 Obaly zboží společnosti PFS jsou vyrobeny převážně z polyethylenu, polyethylen tereftalátu nebo polypropylenu. Z těchto materiálů však nejsou vyrobeny všechny obaly.

10.2 Společnost PFS nenese žádnou odpovědnost za plniva použitá klientem. Společnost PFS totiž nezná složení produktů/plniv, které klient používá, a nemůže posoudit toleranci těchto produktů ve vztahu k obalům dodávaných společností PFS. Na požádání může společnost PFS poskytnout zákazníkovi vzorky pro účely testování, přičemž musí být dodržen článek 5 těchto podmínek.

Odpovědnost:

11.1 V případě opožděné, nesprávné nebo vadné dodávky nebo v případě vad dodaného zboží nebo obalu nenese společnost PFS žádnou odpovědnost za škody z toho vyplývající, s výjimkou případů úmyslného jednání nebo úmyslné nedbalosti ze strany společnosti PFS. Omezení odpovědnosti společnosti PFS uvedené v této smlouvě se vztahuje také na zaměstnance společnosti PFS nebo asistenty nebo výrobce, které oddělení PR najalo.

11.2. V případě, že bude shledána odpovědnost společnosti PFS a vyloučení odpovědnosti, jak je popsáno výše, neplatným, pak bude smluvní nebo mimosmluvní odpovědnost společnosti PFS omezena na (odděleně a shora dolů):

• – částku, kterou lze získat zpět od najatých třetích stran, asistentů nebo výrobců;
• – částku, která je vyplacena na základě pojištění odpovědnosti společnosti PFS;
• – maximum ve výši částky, kterou společnost PFS účtovala klientovi za dané zboží.

11.3 Nárok klienta nebo třetí strany, na jehož základě by společnost PFS mohla být činěna odpovědnou za zboží dodané touto stranou, který se vztahuje i na odpovědnost společnosti PFS za produkt, zaniká v každém případě po uplynutí tří (3) let, počínaje dnem následujícím po dni, kdy se poškozený dozvěděl nebo měl dozvědět o škodě, vadě a totožnosti výrobce.

12. Ke zboží zakoupenému u společnosti PFS a ke zboží, které klient dodává třetím stranám, a k plněnému zboží, což zahrnuje i spotřebitele, je klient povinen přiložit odpovídající popis produktu nebo návod k použití Nedostatečný popis produktu nebo návod k použití je v každém případě důvodem k odmítnutí veškeré odpovědnosti společnosti PFS, v případě, že se zboží dodává třetí straně. Totéž (odmítnutí veškeré odpovědnosti) platí i v případě, že je dodané zboží vystaveno neobvyklým okolnostem, přetížení nebo jiným příčinám, které společnost PFS nemůže ovlivnit, nebo pokud škody vzniknou důsledkem nesprávného používání či užití.


Odškodnění:

13. Zákazník odškodní společnost PFS za veškeré nároky třetích stran týkající se zboží nebo obalů dodaných společností PFS, v jejichž důsledku mohou tyto třetí strany utrpět škodu, a to bez ohledu na příčinu vzniku škody nebo okamžik jejího vzniku.

Výhrada vlastnictví:

14. Společnost PFS si vyhrazuje vlastnické právo ke všemu zboží, které dodává zákazníkovi nebo které je dodáváno na jeho účet, a to až do úplného uhrazení kupní ceny daného zboží navýšené o náklady na předání či dopravu.

15. V případě, že se jedno nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek ukáže jako neplatné či zrušené nebo se ukáže, že je neplatné jiným způsobem, ať už zcela nebo částečně, platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek tím zůstane nedotčena. Ustanovení, která nejsou právně závazná nebo je nelze ze zákona použít, budou nahrazena ustanoveními, která se nejvíce blíží záměru nahrazovaných ustanovení, o jejichž obsahu strany zahájí vzájemné jednání.

16. Všechny smlouvy uzavřené na základě těchto obchodních podmínek podléhají výhradně nizozemskému právu. Původní nizozemský text těchto obchodních podmínek je závazný a má přednost před veškerými jeho překlady.

17. Spory (vzhledem k místu podnikání společnosti PFS) projednává příslušný soud v Utrechtu. V případě dodání zboží spotřebiteli se spotřebitel může rozhodnout, že spor předloží příslušnému soudu v místě svého bydliště.

Potřebovat pomoc?